index-baivan02.jpg about11.jpg about12.jpg  
menu-baivan02.jpg menu-baivan05.jpg menu-baivan08.jpg menu-baivan22.jpg menu-baivan11.jpg menu-baivan14.jpg menu-baivan17.jpg
about01.jpg
   ตลอดระยะเวลากว่า 82 ปีของหญิงไทยธรรมดาคนหนึ่ง ผู้ซึ่งไม่เคยพบว่าเส้น
ผมของย่าจะทรยศเปลี่ยนจากสีดำมาเป็นสีขาวเลย ย่าเอ้ง จันทร์เฉลิม ผู้สร้างตำนาน
ใบว่าน ไม่ได้กำลังร่ายมนต์คำพูดให้ท่านเห็นความมหัศจรรย์ของผลิตภัณฑ์แต่อย่าง
ใด แต่ย่าเอ้ง คือตัวอย่างที่กำลังจะบอกให้ท่านทราบว่าความเป็นไปได้นั้นมีอยู่ในทุก
ท่าน โดยไม่ต้องพึ่ง…ภาพลวงตาแห่งเทคโนโลยีโลกสมัยใหม่ เคล็ดลับง่ายๆ ของย่า
มาจาก พืชผลสมุนไพรธรรมชาติเยี่ยงว่านหางจระเข้ ดอกอัญชัน มะกรูด ตะไคร้ ฯลฯ
ที่หาได้จากผืนแผ่นดินของเรา จากภูมิปัญญาของเรานี่เอง ย่าเอ้ง คือหนึ่งในความเป็น
ไปได้ที่นำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมาสร้างบทพิสูจน์และแรง บันดาลใจให้ลูกหลาน
ได้สืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้ที่มีคุณภาพราย
แรกในประเทศไทยเมื่อปี 2528 ในนาม “ใบว่าน”
about06.jpg about08.jpg about24.jpg
about07.jpg about05.jpg
about03.jpg about04.jpg about23.jpg
  menu-baivan38.jpg menu-baivan42.jpg